Leveringsvoorwaarden

(Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 4424)

Artikel 1 Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

1.1  Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Ecommany B.V. opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden.

1.2  Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruimte betekenis van het woord.

Artikel 2 Algemeen

2.1  Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Ecommany B.V. gesloten overeenkomsten.

2.2  Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

2.3  Afwijkingen van deze leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien zij tussen partijen nadrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 3 Offerte

3.1  Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Ecommany B.V. niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.

3.2  Aanbiedingen van Ecommany B.V. zijn slechts vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen 30 dagen is aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een aan Ecommany B.V. gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.

3.3  Afspraken en toezeggingen zijn slechts van kracht, indien zij schriftelijk zijn bevestigd.

3.4  De offertes van Ecommany B.V. gelden onder de omschreven randvoorwaarden. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht wijzigingen in de opdracht of overeenkomst door de opdrachtgever worden aangebracht, dan zal Ecommany B.V. een indicatie geven van de eventuele prijsverandering ten gevolge van deze wijziging, alvorens deze door te voeren.

3.5  Ecommany B.V. is gerechtigd om bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van de diensten van derden.

Artikel 4 Annulering

4.1  De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Ecommany B.V. met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor Ecommany B.V. ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door Ecommany B.V. geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Ecommany B.V. reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte software/hardware en ingeroepen diensten.

Artikel 5 Betaling, Prijs en Zekerheidstelling

5.1  Alle in onze offertes genoemde bedragen zijn in Euro’s en exclusief BTW, transport- en koerierskosten, alsmede eventuele auteursrechtcorrecties, af te dragen rechten, of overheidsheffingen, indien en voor zover die ten tijde van het opstellen ervan niet konden worden voorzien. De bedragen zijn inclusief secretariaatskosten en reis-, verblijfs- en communicatiekosten binnen Nederland. Indien dergelijke kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht moeten worden gemaakt in het buitenland zullen deze apart gespecificeerd, worden berekend.

5.2  Ecommany B.V. is te allen tijde gerechtigd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Tevens is zij gerechtigd om te allen tijde deugdelijke zekerheid te verlangen. Indien en voor zover de opdrachtgever weigert of niet in staat is die zekerheid te stellen, is Ecommany B.V. gerechtigd om de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten c.q. de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar rechten op de schadevergoeding.

5.3  Ecommany B.V. behoudt zich het recht voor haar tarieven te wijzigen, en wel jaarlijks per 1 januari. Dergelijke verhogingen, normaliter ten gevolge van algemene kostenstijging, zullen 1 maand vooraf aangekondigd worden en worden slechts gewijzigd, indien de doorlooptijd van de opdracht meer dan 6 maanden bedraagt.

5.4  Tenzij contante betaling is overeengekomen, zal opdrachtgever de overeengekomen prijs binnen 30 dagen na factuurdatum voldoen, bij gebreke waarvan opdrachtgever zonder ingebrekestelling door tijdsverloop in gebreke is. Opdrachtgever is vanaf de vervaldatum over het te betalen bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Ecommany B.V. is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichtingen tot betaling niet volledig is nagekomen.

5.5  Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 113

5.6  De eigendom van alle door Ecommany B.V. aan de opdrachtgever te leveren zaken gaat pas op opdrachtgever over op het moment dat deze aan al zijn verplichtingen jegens Ecommany B.V. heeft voldaan. Opdrachtgever is verplicht om onverwijld aan Ecommany B.V. mededeling te doen van afspraken met of pogingen van derden om de zaken die eigendom van Ecommany B.V. zijn in hun macht te krijgen c.q. zich daarop te verhalen. Opdrachtgever is gehouden om zijnerzijds alles te doen om de eigendoms -of vorderingsrechten van Ecommany B.V. te beschermen

5.7  Voorts is opdrachtgever niet gerechtigd om zonder toestemming van Ecommany B.V. te beschikken over en gebruik te maken van de door Ecommany B.V. geleverde goederen en diensten tot het tijdstip waarop opdrachtgever aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Ecommany B.V. heeft voldaan.

Artikel 6 Leveringstermijn

6.1  De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

6.2  Tussentijdse wijzigingen van een opdracht of overeenkomst worden slechts na bevestiging onzerzijds geacht door ons te zijn aanvaard.

6.3  De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door Ecommany B.V. gehouden al dat gene te doen, dat redelijker wijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Ecommany B.V. mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door onverwijld beantwoorden van vragen Ecommany B.V. of het voorkomen van gebrekkige toeleveringen in enigerlei vorm.

6.4  Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door Ecommany B.V. nodig is. Ecommany B.V. is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal Ecommany B.V. de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

Artikel 7 Overmacht

7.1  Onder overmacht aan de zijde van Ecommany B.V. wordt verstaan elke omstandigheid, waarmede Ecommany B.V. ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door opdrachtgever kan worden verlangd.

7.2  Wanneer Ecommany B.V. niet tijdig dan wel deugdelijk kan presteren als gevolg van het niet dan wel niet tijdig verstrekken van inlichtingen door of namens opdrachtgever, of als gevolg van enige andere tekortkoming van opdrachtgever, dan wel als gevolg van een niet tijdige levering door een toeleverancier, levert dit voor Ecommany B.V. overmacht op.

7.3  Indien Ecommany B.V. door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst of een deel daarvan uit te voeren, is zij gerechtigd te harer keuze, de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten totdat de overmacht of die omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

7.4  In geval Ecommany B.V. niet aan haar verplichtingen kan voldoen als gevolg van omstandigheden, die haar niet toe te rekenen zijn, zal zij de overmacht schriftelijk aan opdrachtgever mededelen onder kennisgeving van haar keuze als in het vorige lid bedoeld.

Artikel 8 Medewerking door opdrachtgever

8.1  Indien overeengekomen wordt dat de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk bij de opdrachtgever op locatie worden verricht, verplicht de opdrachtgever zich zorg te dragen voor adequate huisvesting van de medewerker(s) van Ecommany B.V., teneinde de werkzaamheden efficiënt uit te kunnen voeren.

8.2  Opdrachtgever dient de medewerker nadrukkelijk op de hoogte te stellen van de veiligheids- gezondheids- en welzijnsmaatregelen in de organisatie.

8.3  Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in de door Ecommany B.V. niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals telefoon, fax, internet en soortgelijke transmissiemedia.

Artikel 9 Eigendomsrecht en intellectuele eigendommen

9.1  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen berusten de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten, rustend op datgene dat Ecommany B.V. in het kader van een opdracht gecreëerd en/of gebruikt is, voor zover aan Ecommany B.V. toebehorend, bij Ecommany B.V. Alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van alle door de opdrachtgever verstrekte informatie en materialen berusten bij de opdrachtgever. De intellectuele en/of industriële eigendomsrechten berustend op datgene dat in opdracht van Ecommany B.V. door derden wordt gecreëerd en/of gebruikt in het kader van de opdracht, blijven, voor zover aan derden toebehorend, bij die derden berusten.

9.2  Indien opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld wegens inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, dat ingevolge het vorige lid van dit artikel berust bij Ecommany B.V., is opdrachtgever verplicht Ecommany B.V. hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen. Alsdan is Ecommany B.V. met uitsluiting van opdrachtgever gerechtigd ter zake alle onderhandelingen te voeren en verweer te voeren in een eventueel rechtsgeding, zo nodig namens de opdrachtgever.

9.3  Het auteursrecht op programmatuur, onderdelen van de programmatuur, alsmede ten behoeve van het programma gemaakte ontwerpen of onderdelen van de programmatuur komt toe aan en blijft bij Ecommany B.V.

9.4  Indien Ecommany B.V. als houder van software waarop een industrieel eigendomsrecht van toepassing is, deze software in licentie uitbrengt en deze software onderdeel uitmaakt van de overeenkomst, dan verleent Ecommany B.V. aan de opdrachtgever een niet exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht (licentie). Het gebruiksrecht houdt in geen geval een gehele of gedeeltelijke overdracht in van auteursrechten of van andere intellectuele eigendomsrechten.

9.5  In de overeengekomen prijs van het programma is tevens begrepen de vergoeding voor het overeengekomen gebruik van het programma met betrekking tot in de offerte vastgelegde eerste bestemming, het verspreidingsgebied alsmede de oplage. In geval van ander gebruik, verveelvoudiging of ruimer gebruik van het programma, al dan niet in gewijzigde vorm, dient tussen partijen steeds een nadere overeenkomst met betrekking tot deze vergoeding te worden gesloten.

9.6  De opdrachtgever garandeert Ecommany B.V., dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals materialen, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad, ongeacht het medium van gebruik. De opdrachtgever vrijwaart Ecommany B.V. zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.

9.7  Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Ecommany B.V. bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Ecommany B.V. door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Ecommany B.V. de order als nog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

9.8  Ecommany B.V. mag te allen tijde haar naam vermelden bij het ontwerp of op de afkondiging van het programma. Tevens is zij gerechtigd in voorkomend geval de namen te vermelden van andere makers van het programma of onderdelen ervan.

9.9  Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ecommany B.V. en/of haar licentiegever(s) de door Ecommany B.V. geleverde werken, ontwerpen en/of onderdelen ervan, al dan niet in gewijzigde vorm in het kader van enig productieproces te verveelvoudigen.

9.10  Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst volledig is nagekomen, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot integrale openbaarmaking van het programma in de oplage en voor het verspreidingsgebied conform de bestemming als bij de opdracht is overeengekomen. Indien over de bestemming niets is vastgelegd, geldt het eerste gebruik als de overeengekomen bestemming.

9.11  De opdrachtgever zal niet zonder schriftelijke toestemming van Ecommany B.V. de door laatstgenoemde aan de opdrachtgever gepresenteerde werken, zoals daar zijn voorstellen, concepten, (onderdelen van ) programma’s, ontwerpen of audiovisuele werken, geheel of gedeeltelijk gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen.

9.12  Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de voldoening van de (muziek) rechten aan de betrokken instanties voor de vertoning van de informatie, tenzij bij de opdrachtverstrekking nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1  Voor toerekenbare tekortkomingen, die zich voordoen binnen de rechtsverhouding, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, aanvaardt Ecommany B.V. slechts de volgende, beperkte aansprakelijkheid:

  1. De aansprakelijkheid voor toerekenbare tekortkoming is beperkt tot de geldelijke schade als gevolg van dood, lichamelijk letsel of waardevermindering wegens zaakbeschadiging en wel tot een bedrag van ten hoogste € 4538 per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen en slechts voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door verwijtbare gedragingen van Ecommany B.V. dan wel gedragingen van andere personen waarvoor Ecommany B.V. aansprakelijk is.

  2. De onder a vermelde verplichting geldt slechts wanneer opdrachtgever de betreffende tekortkoming of het gebrek binnen bekwame tijd na de ontdekking daarvan aan Ecommany B.V. ter kennis heeft gebracht.

10.2  Iedere verdere aansprakelijkheid terzake van tekortkomingen of gebreken, computervirussen en terzake van bedrijfs- en gevolgschade van opdrachtgever of van derden is uitgesloten. Eveneens wordt aansprakelijkheid uitgesloten wegens storing van een produktie-, distributie-, of verkoopproces of van een administratieve organisatie, wegens verlies of beschadiging van gegevensdragers of gegevensbestanden en schade wegens inbreuken op rechten van intellectuele eigendom. Ecommany B.V. is evenmin aansprakelijk voor de gevolgen van fouten of vergissingen in prijslijsten, documentatie of tekeningen, handleidingen, vertalingen, breuk, verkeerde stroomsoort of -spanning en ten aanzien van de gegeven adviezen.

10.3  Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van (rechts-)personen, waarvan Ecommany B.V. zich in de rechtsverhouding jegens opdrachtgever bedient.

10.4  Opdrachtgever vrijwaart Ecommany B.V. voor alle aanspraken van derden terzake schade, die krachtens het in dit artikel bepaalde voor rekening van opdrachtgever zou blijven, indien de betreffende derde opdrachtgever zou aanspreken.

10.5  Ecommany B.V. is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

Artikel 11 Eigendom productiemiddelen

11.1  Ecommany B.V. is niet gehouden zaken als programmatuur, modellen, tekeningen, grafische ontwerpen, fotografische opnamen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. voor de opdrachtgever te bewaren. Indien Ecommany B.V. en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken Ecommany B.V. zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder Ecommany B.V. instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Artikel 12 Geheimhouding

12.1  Ieder partij zal de haar uit hoofde van deze overeenkomst door haar wederpartij ter kennis gebrachte vertrouwelijke informatie, concepten en offertes van Ecommany B.V. hieronder begrepen, geheim houden en voorts alle noodzakelijke maatregelen treffen teneinde zulke informatie geheim te houden en vertrouwelijk te behandelen.

Artikel 13 Afwikkeling van geschillen

13.1  Alle geschillen, welke tussen opdrachtgever en Ecommany B.V. mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen deze partijen gesloten overeenkomst, zullen worden berecht door de daartoe bevoegde Nederlands rechter, tenzij arbitrage is of alsnog wordt overeengekomen. De partij, die meent dat een onderwerp van geschil zodanig spoedeisend is, dat een eventuele arbitrageprocedure of een niet-bindend advies niet kan worden afgewacht, heeft het recht zich te wenden tot de President van de daartoe bevoegde Arrondissementsrechtbank teneinde voorzieningen te vragen in kort geding.

Artikel 14 Overige Bepalingen

14.1  Het in deze voorwaarden bepaalde geldt slechts, voorzover dat in de overeenstemming is met de eisen van redelijkheid en billijkheid. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden geheel of in gedeeltelijkheid nietig zijn of anderszins ongeldig blijken te zijn dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Een nietige of anderszins ongeldige bepaling wordt geconverteerd in een wel geldige bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking.

14.2  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk tussen beide partijen overeengekomen worden.